Våra utbildningar

Pedagogisk drama och teater

Människans behov av att uttrycka sig utvecklar hennes förmåga att förhålla sig till sig själv, andra och sin omgivning.

Innehåll

I kursen Pedagogisk Drama och Teater arbetar vi på ett lustfyllt sätt med friheten i utforskandet och varje människas unika sätt att uttrycka sig. Kursen utgår från ett ledarperspektiv och omfattar många olika uttryckssätt. Kursen ger metoder att arbeta med detta i pedagogisk verksamhet med fokus på gruppdynamik och grupputveckling. Kursen bygger på en främjande och salutogen syn på ledarskap där människosyn och utveckling är i fokus.

I arbetet med att skapa och möta grupper i verksamhet utgår vi från praktiska övningar i samspel och improvisation. Den studerande får möjlighet att utveckla en egen metodbank av gruppdynamiska övningar och prova dessa löpande i sin egen verksamhet under kursåret samt utvärdera dessa. 

Kursen Pedagogisk Drama och Teater riktar sig till dig som exempelvis arbetar inom fritid, förskola, skola, bibliotek eller annan verksamhet där du möter och arbetar med människors utveckling.

Kursen sker på distans med huvudsakligen fyra obligatoriska helgträffar som är fördelade under året. Seminarier och handledning ges löpande via digitala plattformar. Dessutom tillkommer verktyg för reflektion och analys både i rollen som ledare och deltagare med fokus på självmedvetenhet och utveckling. 

Efter avslutad kurs ska den studerande fått möjligheter att få med sig:

  • praktiska metoder och övningar för att kunna skapa förutsättningar utifrån gruppens behov.
  • verktyg att kunna inspirera och leda grupper med teaterinriktning.
  • fördjupad kunskap om innebörden av leken, spontaniteten och samspelet som verktyg i skapandet.
  • utforskat och utvecklat det egna uttryckssättet genom ökad självkännedom och lyhördhet.
  • reflekterat, utvärderat och analyserat sitt och andras arbete samt utforskat sitt unika sätt att arbeta i och leda en process

Kursmoment

  • Drama som metod
    Att i det praktiska ledarskapet arbeta med begrepp som koncentration, tillit, samarbete, lyssnande, status, bejaka/blockera och improvisation.
  • Kropp och rörelse
    Att lära känna, använda och uttrycka sig med hjälp av kroppen som verktyg med hjälp av dans och olika teaterstilar som, storytelling, mim, mask och clown.
  • Kreativt berättande
    Att skapa scener utifrån givna förutsättningar och med hjälp av de metoder vi lärt oss under kursen. Ett kreativt skapande utifrån fantasi, lek, röst och rörelse.
  • Grupputveckling och konflikthantering
    Att jobba konkret med metoder för att hantera olika situationer genom rollspel, forumspel och värderingsövningar.

Kursstart och kurstider

Kursstart 10 januari 2022
Halvfart, distans med 4 obligatoriska träffar 2022

Datum för de obligatoriska helgträffarna
Träff 1: 21-23/1
Träff 2: 6-8/5
Träff 3: 2-4/9
Träff 4: 25-27/11 (OBS preliminärt datum)

Tider för helgerna
Fredag: 15:00-20:00
Lördag-söndag: 09:00-17:00

Utbildningen är kostnadsfri, dock tillkommer
– Litteraturkostnader ca 1 000 kr
– Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
– Fika samt lunch på Valla under schemalagd tid (ca 485 kr/träff)
– Logi på Valla vid träffarna, bokas separat i förväg i mån av plats (ca 400 kr/enkelrum)

För kursintyg för genomgången utbildning krävs deltagande och godkänt i samtliga moment.

Ansökan
Bifoga ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter, din nuvarande verksamhet och förväntningar på kursen. Kursen har löpande antagning fram till kursstart. Till ansökan

Till toppen