Våra utbildningar

Pedagogisk drama och teater

Den här kursen är för dig som arbetar som ledare i professionell eller ideell verksamhet och önskar utveckla dig själv i din ledarroll med hjälp av drama och teater som metod.

Innehåll

Människans behov av att uttrycka sig utvecklar hennes förmåga att förhålla sig till sig själv, andra och sin omgivning.

Kursen ger färdigheter i att arbeta med drama och teater utifrån ett ledarperspektiv och omfattar många olika uttryckssätt. På ett lustfyllt sätt utgår kursen från friheten i utforskandet och varje människas unika sätt att uttrycka sig. Kursen ger även metoder att arbeta med detta i pedagogisk verksamhet. Drama som metod är ett verktyg att använda utifrån ett ledarskapsperspektiv med fokus på gruppdynamik och grupputveckling. Kursen bygger på en främjande och salutogen syn på ledarskap och utgår från lösningsorienterade metoder där människosyn och utveckling är i fokus.
I arbetet med att skapa och möta grupper i verksamhet utgår vi från praktiska övningar i samspel och improvisation. Den studerande får möjlighet att utveckla en egen metodbank av gruppdynamiska övningar och prova dessa löpande i sin egen verksamhet under kursåret samt utvärdera dessa utifrån den egna gruppen. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom fritid, förskola, skola, bibliotek eller annan verksamhet där du möter och arbetar med människors utveckling.

Kursen sker på distans där deltagaren använder sin befintliga verksamhet till att utforma, genomföra och utvärdera aktiviteter inom drama och teater för en grupp. Seminarier och handledning ges löpande via digitala plattformar. Vid fyra tillfällen träffas deltagarna under en helg för gemensamma övningar och reflektioner i grupp. Under de fyra träffarna tillkommer också verktyg för reflektion och analys både i rollen som ledare, aktör och publik samt sätter ett fokus på det egna ledarskapet när det gäller självmedvetenhet och utveckling.

Efter avslutad kurs ska den studerande:

•vara förtrogen med praktiska metoder och övningar för att kunna skapa förutsättningar utifrån gruppens behov.
•kunna inspirera och leda grupper med teaterinriktning.
•kunna arbeta med leken, spontaniteten och samspelet som verktyg i skapandet.
•ha utforskat och utvecklat det egna uttryckssättet genom ökad självkännedom och lyhördhet.
•kunna reflektera, utvärdera och analysera sitt och andras arbete inom ämnet.
•få kunskap om vad det innebär att arbeta i och leda en process.

Kursmoment

Träff 1
•Drama som metod
Att i det praktiska ledarskapet arbeta med begrepp som koncentration, tillit, samarbete, lyssnande, status, bejaka/blockera och improvisation.

Träff 2
•Kropp och rörelse
Att lära känna, använda och uttrycka sig med hjälp av kroppen som verktyg med hjälp av dans och olika teaterstilar som, storytelling, mim, mask och clown.

Träff 3
•Kreativt berättande
Att skapa scener utifrån givna förutsättningar och med hjälp av de metoder vi lärt oss under kursen. Ett kreativt skapande utifrån fantasi, lek, röst och rörelse.

Träff 4
•Grupputveckling och konflikthantering
Att jobba konkret med metoder för att hantera olika situationer genom rollspel, forumspel och värderingsövningar.

Kursstart och kurstider

Kursstart 11 januari 2021
Halvfart, distans med 4 obligatoriska träffar 2021

Datum för träffar meddelas under hösten 2020

För kursintyg för genomgången utbildning krävs deltagande och godkänt i samtliga moment. Ansökan är pågående. Bifoga gärna ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och förväntningar på kursen.

Utbildningen är kostnadsfri, dock tillkommer:

  • Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
  • Logi på Valla vid träffarna, bokas separat i förväg i mån av plats (ca 400 kr/enkelrum)
  • Fika samt lunch på Valla under schemalagd tid (ca 275 kr/träff)
  • Litteraturkostnader ca 1 000 kr

Här kan du göra din intresseanmälan för kommande kurs med preliminär start januari 2022

 

Till toppen